پاسخ استعلام شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص تعریف ساختمان های متعارف