ریاست و اعضاء کمیته آموزش کانون

قابل توجه کارشناسان محترم؛
اولین جلسه اعضاء کمیته آموزش کانون (1403) در محل کانون تشکیل و با اکثریت آراء تحت ریاست آقای دکتر احمد کریمی فعالیت خود را شروع نموده است.