نظامنامه نحوه تغییر رشته کارشناسان

نظر به تجویز بندهای (الف) و (ز) ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و بمنظور بهره وری هر چه بیشتر از خدمات کارشناسان در تخصص های ذیربط نظامنامه نحوه تغییر رشته کارشناسان بشرح ذیل تدوین میگردد:

ماده 1 ـ کارشناسان رسمی دادگستری که دارای پروانه معتبرند و موفق به اخذ مدرک علمی جدید شوند و یا دارای تخصص های متفاوت در رشته های مختلف باشند میتوانند برابر مفاد این نظامنامه و با موافقت شورای عالی کارشناسان در صورت داشتن شرایط لازم برای ادامه کار در رشته جدید تغییر رشته دهند.

ماده 2 ـ کارشناسانی میتوانند تغییر رشته دهند که:

1. دانشنامه کارشناسی و یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل 2 سال سابقه تجربی در رشته جدید بعد از اخذ مدرک تحصیلی داشته باشند.

2. در آزمنون کتبی و مصاحبه پذیرش کارشناس در مهلت مقرر و اعلام شده شرکت و پذیرفته شده باشند.

* تبصره 1 ـ در رشته هائی که دوره تحصیلی مرتبط دانشگاهی ندارند ارائه گواهی از مراجع معتبر و مورد قبول شورای عالی کارشناسان مبنی بر داشتن 15 سال سابقه کار تجربی و عملی در رشته مورد تقاضا الزامیست.

* تبصره 2 ـ دانشنامه های اخذ شده از دانشگاه های خارجی باید به تأیید مراجع ذیربط رسیده و سپس برای شرکت در آزمون ارائه شود.

ماده 3 ـ متقاضیان تغییر رشته خارج از ظرفیت مصوب برای شهرستان ذیربط بوده و در آمار آزمون سال مربوطه منظور نخواهد شد.

ماده 4 ـ کارشناسانی که تغییر رشته میدهند معاف از طی مراحل مربوط به مواد 13 (صلاحیت های اخلاقی) و 17 (اتیان سوگند) هستند لکن موظف به گذراندن حداقل سه ماه دوره کارآموزی در رشته مورد تقاضا زیر نظر کارشناس راهنمای ذیصلاح میباشند.

ماده 5 ـ کارشناسانی که بدین ترتیب تغییر رشته میدهند تا 10 سال از زمان دریافت پروانه جدید مجاز به تغییر رشته مجدد نیستند.

ماده 6 ـ کارشناسان متقاضی تغییر رشته همزمان میتوانند درخواست تغییر حوزه جغرافیایی خود را نیز داشته باشند و اعلام آن به شورایعالی قبل از ثبت نام از طریق کانون مربوطه الزامی است.

ماده 7 ـ کارشناسان مشمول این نظامنامه پس از پذیرفته شدن در آزمون و پایان کارآموزی و شروع کارشناسی در رشته جدید مجاز به انجام کارشناسی در رشته قبلی نبوده و صلاحیت ها و پروانه کارشناسی آنها در رشته قبلی ابطال و در رشته جدید توسط مراجع ذیربط نسبت به اعطاء صلاحیت و صدور پروانه جدید بطور همزمان اقدام خواهد شد.

ماده 8 ـ سوابق کارشناسی در رشته جدید از زمان اعطاء صلاحیت و صدور پروانه و شروع بکار محاسبه خواهد شد. سوابق خدمت کارشناس در رشته قبلی نیز در پروانه کارشناسی جدید با ذکر مدت و رشته درج خواهد شد.

ماده 9 ـ این نظامنامه در 8 ماده و 2 تبصره و 3 بند در اجلاس مورخ 1386/07/26 شورای عالی کارشناسان بتصویب رسید.

 

غلامعلی شهرکی

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری