نظام نامه نقل و انتقالات

مقدمه مستفاد از بند ب ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ارتباط با وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان در زمینه چگونگی نقل و انتقالات کارشناسان این نظامنامه در جلسه مورخ 1392/05/24 شورای عالی کارشناسان تصویب و برای اجراء به کانونهای کارشناسان رسمی استانها ابلاغ میگردد.

انتقال کارشناسان به صورت های ذیل قابل اعمال است:

ماده 1 ـ از منطقه ای در یک استان (شهری) به منطقه (شهری) دیگر از همان استان غیر از مرکز استان

1 ـ موافقت هیأت مدیره

2 ـ داشتن حداقل سه سال سابقه کارشناسی

ماده 2 ـ از منطقه ای در یک استان به شهری (مناطقی) در استان دیگر

1 ـ موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد

2 ـ داشتن حداقل سه سال سابقه کارشناسی

ماده 3 ـ از مرکز یک استان به شهری (منطقه) در همان استان

1 ـ موافقت هیأت مدیره

ماده 4 ـ از مرکز یک استان به شهری (منطقه) در استان دیگر

1 ـ موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد

2 ـ داشتن حداقل 5 سال سابقه کار کارشناسی

ماده 5 ـ از شهری (منطقه ای) در یک استان به مرکز همان استان

1 ـ موافقت هیأت مدیره

2 ـ داشتن حداقل 10 سال سابقه کار کارشناسی

ماده 6 ـ از مرکز یک استان به مرکز استان دیگر

1 ـ موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد

2 ـ داشتن حداقل 13 سال سابقه کار کارشناسی

ماده 7 ـ از شهری (منطقه ای) در یک استان به مرکز استان دیگر

1 ـ موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد

2 ـ داشتن حداقل 15 سال سابقه کار کارشناسی

تبصره 1 ـ چنانچه در تقسیمات کشوری تغییراتی ایجاد شود در خصوص شرائط جدید تصمیمات شورای عالی نافذ خواهد بود.

تبصره 2 ـ آندسته از کارشناسانی که عهده دار نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارند و یا دارای عنوان وزارت در هیأت دولت هستند و یا به سمت ریاست دانشگاه ها و یا مدیریت بانکهای دولتی منصوب هستند و یا کارشناسانی که با اختراعات و ابتکارات جزء نخبگان کشور محسوب میشوند در صورت درخواست انتقال با موافقت شورای عالی به محل مورد تقاضا قابل اعمال است.

تبصره 3 ـ انتقال از استانی به استان تهران:

1 ـ داشتن 15 سال سابقه کار

2 ـ تأیید هیأت مدیره کانونهای مبدأ و مقصد

3 ـ موافقت شورای عالی

تبصره 4 ـ انتقال بصورت موقت

در موارد اضطراری که بدلائل مختلف از جمله حوادث غیرمترقبه مثل زلزله و جنگ و نظایر آن انتقال موقت را ایجاب نماید به تشخیص و تأیید کانونهای مبدأ و مقصد برای مدت یکسال به صورت میهمان انتقال موقت صورت میگیرد، در مدت مذکور انجام امور کارشناسی در زمینه قسمتی یا تمام صلاحیتهای مندرج در پروانه کارشناسی در محل مأموریت طبق موافقت کانون مقصد بلامانع بوده و کارشناس از لحاظ شرکت در مجامع عمومی و دادن رأی و داوطلبی انتخاب در هیأت مدیره یا دادستان یا بازرس تابع کانون میباشد. لکن از لحاظ تخلفات انتظامی رسیدگی به تخلفات زمان مأموریت در صلاحیت دادگاه انتظامی محل مأموریت میباشد.

یادداشت:

منظور از منطقه، تجمیع چند شهر در یک استان میباشد که کانون های استانها تعیین کرده اند.

این نظام نامه شامل 7 ماده و 4 تبصره میباشد که در تاریخ 1392/05/24 جایگزین مصوبات نظام نامه جلسات مورخ 1383/06/12 و 1382/09/05 شورای عالی به تصویب شورای عالی رسید.

 

مرتضی محمدخان

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری